ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

В нашите сгради със скелетна носеща система и относително тънки стени, за да се постигне отопление и охлаждане на ниски цени, за да предотвратим появата на мухъл, изпотяване, корозия и други неприятности, за да водим по-здравословен живот чрез свеждане до минимум замърсяването на околната среда днес се налага подобряване на топлинните характеристики на сградите чрез изграждане на ефективна ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. Две от важните термини използвани при оценка на топлинната характеристика на сградата са температура и топлина. Разясняването на разликата между температура и топлина е важно, за да се избегне погрешната им употреба, която е доста разпространена в нашата страна.

Температура: Тя е свойство на материята, което независимо от нейната маса предизвиква топлообмен. Мерната и единица е градус по Целзий (°С или Келвин (К).

Топлина: Енергията, която се пренася вследствие на температурната разлика се нарича топлина. Тя не е свойство на материята. Мерната й единица е джаул (J). Когато две системи с различна температура са в контакт топлината спонтанно тече от системата с по-висока температура към системата с по-ниска температура. Според горното описание не може да се говори за топлината на стената, въздуха и друга някаква материя (на стена, въздух, маса и т.н.), а става въпрос за тяхната температура. Защото топлината не е свойство на материята, а енергия в процес на пренасяне. Преносът на топлина се осъществява по следните три различни начина:

Кондукция (топлопроводност): Тя представлява топлопренасяне, което се осъществява вследствие на сблъсъците при вибрация на атомите. Затова топлопренасянето чрез кондукция най-често се среща при твърдите тела.
Конвекция (топлопредаване): Представлява топлопренасяне, което се осъществява вследствие на преместване на молекулите на дълги разстояния при флуиди (течности или газове), на които молекулите им се движат свободно.
Радиация (топлинно излъчване): Представлява процес на пренасяне на топлинната енергия чрез излъчване под формата на електромагнитни вълни без нужда от някакъв междинен носител. Топлопренасянето е величина зависима от времето. Намаляването и увеличаването на топлопренасянето или неговата устойчивост във времето формират режимите на топлопренасяне. Режимите на топлопренасяне най-общо се разделят на два вида: постоянен (стабилен) режим и променлив режим.

Постоянен (стабилен) режим на топлопренасяне: Постоянният режим е топлопренасяне, което се осъществява под въздействието на постоянна температура. Количеството на пренесената топлина през два равни времеви интервали винаги е едно и също. При тези обстоятелства е от значение само термичното съпротивление на елемента срещу топлинната проводимост. Термичното съпротивление на компонента или елемента се намира чрез използване на топлопроводимите стойности (?) и дебелината (d) на материалите в слоевете, които съставляват елемента. Шеимичното съпротивление на всеки слой се изчислява с d/?. Следователно един слой за да има термично съпротивление наред с наличието на малка топлопроводимост трябва да притежава и значителна дебелина. Съгласно турските стандарти и европейските норми нуждата от енергия за отопление (при зимни условия) се определя на база постоянен режим.

Променлив режим на топлопренасяне: Променливият режим е топлопренасяне, което се осъществява под въздействието на променлива температура. Количеството на пренесената топлина през два равни времеви интервали е променлива. При тези обстоятелства е от значение само термичното съпротивление на елемента срещу топлинната проводимост. Ако температурата, следователно и топлинният поток с течение на времето се променят периодично, тогава режимът се нарича периодичен. Промяната на външната въздушна температура обикновена се възприема като периодична. Нуждата от енергия за охлаждане (при летни условия) се определя на база периодичен режим.

За потребителя е от важно значение да може да разбира техническата информация, свързана със сградата, без нужда от специални познания. Сред най-важните характеристики, които потребителят очаква срещу парите, които е платил за покупката на една сграда е осигуряването на здравословна и продуктивна среда за живеене на хората с най-ниски разходи. Потребителят по-късно може да промени интериора на сградата, вратите и прозорците, аксесоарите (дръжките на вратите, мивките и др.) в желаната от него посока, но след окончателното завършване на сградата ще бъде доста трудно да бъдат променени техническите характеристики, които определят условията за здравословна и продуктивна среда за живеене с най-ниски разходи (за вода, електричество, поддръжка, ремонт и други). Ето защо при закупуването на дадена сграда в интерес на потребителя е да се направи пълно обследване на сградата.

ЦЕЛТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА НЕ Е ОТКАЗ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЛИШАВАЙКИ СЕ ОТ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ, А ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА. ТОВА ЗНАЧИ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ С ПО-МАЛКО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ, С ПО-МАЛКО РАЗХОДИ И С ПО-МАЛКО НАНЕСЕНИ ЩЕТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

Топлоизолацията на сградите чрез реализиране на енергийни икономии и намаляване на емисиите на газ, сажди и прах предотвратява замърсяването на околната среда. Температурите на стените, топлинните мостове, повърхността на пода и тавана имат значително въздействие както върху вътрешния комфорт, така и върху обвивката на сградата. Ефективната топлоизолация допринася за подобряване качеството на живот и подпомага запазването на структурата на сградата. Здравословен и спокоен живот е възможен само в места, където са налице подходяща температура и влажност.

Ако се направи съпоставка между разходите и ползите, топлоизолацията е полезна и бързо възвръщаема инвестиция, както от екологична, така и от икономическа гледна точка. При все това от значение е проучването на физическите и техническите принципи на строителството и използването на висококачествени изолационни материали.

Липсата на топлоизолация в сградите или неефективната изолация предполага много висок разход на гориво за постигане на топлинен комфорт, осигуряващ благоприятни топлинни условия на потребителите за да бъдат здрави и продуктивни. В повечето случаи това потребление е недостъпно, поради икономически причини, което наред с влошаване на здравето на потребителите води до изпотяване на вътрешните повърхности на сградата (кондензация на водната пара във въздуха по вътрешните повърхности) или образуване на плесен (кондензация на водната пара вътре в стените). В резултат на кондензацията може да се образува и корозия в носещите елементи на сградата, което обстоятелство е много важно от гледна точка на стабилността на сградите.

В допълнение към тези недостатъци се плащат и високи сметки за гориво.

Единственият начин за преодоляване на тези въпроси е прилагането на правилна ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. Тя е полезна, когато е изпълнена с подходящи материали и детайли. Обезпокояващото е това, че в резултат на неправилно прилагане нарочвайки за виновник топлоизолацията хората се отдръпват от нея, а всъщност, когато топлоизолацията е изпълнена с подходящи материали, детайли и качествена изработка е възможно както постигане на комфортна среда, така и спестяване на поне половината от разходите за отопление и/или охлаждане. Топлоизолацията е полезна както за намаляване на потреблението на енергия за отопление, така и за намаляване на потреблението на енергия за охлаждане. Плесените и повредите по боята се дължат преди всичко на липсата на изолация или некомпетентно свършена работа и използването на неподходящи материали. Правилната изолация може да премахне тези проблеми. Макар да се смята, че изпотяването по вътрешните повърхности в повечето случаи се дължи на вода, която влиза отвън, всъщност то се дължи на спадането на температурата на вътрешните повърхности поради липса на топлоизолация и кондензацията на водни пари по тези повърхности. С топлоизолацията е възможно да се решат и тези проблеми.

Освен това, от гледна точка на носимоспособността на сградата, най-правилната защита за предпазване на бетона и желязото от корозия е полагането на непрекъсната външна топлоизолация на сградата. По този начин бетонът и желязото ще бъдат защитени от негативното въздействие на атмосферните условия (валежи, температура и др.), в резултат на което ще се удължи животът на сградата и ще се предотврати образуването на топлинни мостове.

При изграждане на топлоизолация изборът на оборудване за отопление и охлаждане с по-нисък капацитет и разход ще осигури всяка година допълнителна финансова печалба от икономия на гориво.

В нашата страна за изграждане на ефективна топлоизолация трябва да се прилага турския стандарт TS 825 за топлоизолация на сгради. СТАНДАРТЪТ TS 825 Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. Поради тази причина на всяка новопостроена сграда трябва да се изчисли стойността на годишната потребна топлина Q, която трябва да е равна на посочената в стандарта пределна стойност или по-малка от нея. При изчисляване на топлоизолацията не се налага да се изчисляват поотделно елементите (стени, прозорци, покриви и др.). тъй като Стандартът не го позволява. В наши дни е необходимо обследване на сградата като цяло и определяне на годишната потребна енергия за отопление. Топлоизолационният материал от експандиран полистирен (EPS) притежава следните свойства:

  1. Много ниска топлопроводимост,
  2. Устойчив на условията на околната среда, има дълъг живот.
  3. Интензитетът варира в широк интервал и следователно всички характеристики могат да бъдат контролирани в широк диапазон по желание,
  4.  Ниска водопоглъщателна способност,
  5. В сравнение с много други топлоизолационни материали е по-щадящ околната среда, както по време на производствения етап, така и в последващия процес (не съдържа хлорофлуорвъглеводороди (CFC) и други вещества, увреждащи озоновия слой, не предизвиква директно глобално затопляне, може да се рециклира),
  6. Има много добра ударопоглъщаемост,
  7. Устойчив срещу развитието на бактерии,
  8. Може да се произвежда в желан формат, отличава се с лекота на прилагане.
В допълнение към тези свойства, като НАЙ-ИКОНОМИЧНИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ притежава значителни предимства при полагане на топлоизолация, поради което се използва широко в света и нашата страна.

 

© 2016, Toploizolacii.net